Russian     English     

 

תנאי שימוש

 

תנאי שימוש

ברוך הבא לאתר הבית של פלס-ביקורת ליקוי בנייה (להלן: "פלס"). שימושך באתר זה ובשירותים המוצעים בו כפוף לקבלתך של הסכם השימוש שלהלן, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. בחלק מדפי האתר יימצאו תנאים נוספים. השימוש בדפים הללו כפוף הן לתנאי השימוש הכלליים המתוארים כאן, והן לתנאים הפרטניים שיימצאו בהם. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.


אחריות

השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פלס בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם ומגבלותיהם. השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. פלס לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר ט.ל.ח.


מידע המתעדכן מעת לעת

המידע הנוגע למפרטי החדשות, אירועים, קישורים וכל מידע אחר המופיע ומתעדכן באתר נועדו להצגת מידע כללי בלבד. מידע עדכני ומדויק ניתן לקבל ע"י פנייה בכתב לפלס. המפרטים מתעדכנים מעת לעת ובאופן תדיר, ולכן לקבלת המידע הנכון לרגע נתון יש לפנות לפלס.


זכויות יוצרים

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר, לרבות שם האתר, עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו, קוד המחשב, קבצי הגרפיקה וכל חומר אחר הכלול בו הינם של פלס בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של פלס בכתב ומראש.


תמונות וגראפיקה מוגנות בזכויות יוצרים

באתר משולבות תמונות אשר מוגנות בזכויות יוצרים ע"י מצלמם ונעשה בהם שימור בהתאם להיתר מפורש שניתן לפלס. חלקם של התמונות הנן פלס עצמה. אין לעשות כל שימוש בתמונות המופיעות באתר, לרבות עיבוד, ליטוש וכל פעולה גראפית אחרת ללא אישור מפורש פלס או מבעלי הזכויות על התמונות.


עדכון האתר

פלס יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיוצא בזה. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי פלס בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.


שמירה על פרטיות

פלס שומרת על פרטיות הגולשים. השימוש בנתונים ובמידע שיימסר ע"י הגולש, לרבות פרטים אישיים וכל פרט אחר ישמש את פלס בלבד ולא יימסר לכל גורם אחר.


חוק וסמכות שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בישראל

התקשרו או השאירו פרטים ונשמח לעמוד לרשותכם :